Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ίσως ένας τομέας της φορολογίας που δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο και εξειδικευμένο θέμα. Για αυτό χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίες με εις βάθος γνώση του θέματος για να μπορεί να σας συμβουλέψει σωστά και με ακρίβεια.

Η ομάδα μας από εμπειρογνώμονες σε θέματα ΦΠΑ διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το θέμα και μπορεί να σας προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια.

Φ.Π.Α επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη και στις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες Χώρες.

Υποκείμενοι στον φόρο είναι φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ή που απαιτείται νομικά να είναι εγγεγραμμένα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

  • Εγγραφή στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. INTRASTAT, VIES.
  • Τήρηση αρχείου για Φ.Π.Α.
  • Συμπλήρωση και υποβολή έντυπου Φ.Π.Α στην Υπηρεσία στα όρια χρονοδιαγράμματος που απαιτεί η αρχή, τώρα και ηλεκτρονικά.
  • Καθοδήγηση, συμβουλές και επεξήγηση του περί της Υπηρεσίας Φ.Π.Α όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων συντελεστών Φ.Π.Α που υπάρχουν και όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.
  • Συμπλήρωση εντύπων πληρωμής και επιστροφής Φ.Π.Α.
  • Παρακολούθηση και συμπαράσταση στους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Φ.Π.Α.
  • Συμπλήρωση δήλωσης INTRASTAT και ανακεφαλαιωτικού πίνακα VIES όταν οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό εμπόριο, δηλαδή αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών καθώς και παροχή υπηρεσιών από ή/και προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Και άλλες υπηρεσίες που αφορούν Φ.Π.Α.