Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το Φορολογικό μας Τμήμα.

Η ομάδα των φοροτεχνικών μας έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή των πιο αποτελεσματικών και φορολογικά αποδοτικών λύσεων τόσο σε φυσικά όσο και σε εταιρικά πρόσωπα.

Ο αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την επιτυχή ανάπτυξη μιας επιχείρησης καθώς και για τον περιουσία ενός φυσικού προσώπου. Ένα επιτυχημένο φορολογικό σχέδιο μπορεί να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις μιας εταιρείας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ικανοποιούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες για Εταιρίες περιλαμβάνουν:

 • Εταιρικός Φορολογικός Προγραμματισμός
 • Διεθνής Φορολογικός Προγραμματισμός
 • Φορολογικές Αναφορές
 • Φορολογική Γνώμη
 • Φορολογική Απόφαση
 • Εκκαθαριστικό φόρου για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων ουσίας και θέματα μόνιμης εγκατάστασης.
 • Προετοιμασία και υποβολή προσωρινών ετήσιων δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και υποβολή των αναγκαίων φορολογικών δηλώσεων.
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων στο Τμήμα Εφόρου Φορολογίας.
 • Επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας για τυχόν φορολογικές έρευνες ή φορολογικά ερωτήματα.
 • Καθοδήγηση και συμβουλές σε σημαντικά θέματα όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και η αναδιάρθρωση / αναδιοργάνωση της επιχειρήσεις.
 • Ετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και αμυντικής εισφοράς.
 • Αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν Φ.Π.Α.
 • Άλλες φορολογικές υπηρεσίες που αφορούν φυσικά νομικά πρόσωπα (Εταιρείες).

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες για Φυσικών Προσώπων περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικός φορολογικός προγραμματισμός.
 • Διεθνής Φορολογικός Προγραμματισμός
 • Φορολογικές Αναφορές
 • Φορολογική Γνώμη
 • Φορολογική Απόφαση
 • Προετοιμασία και υποβολή προσωρινών ετήσιων δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και υποβολή των αναγκαίων φορολογικών δηλώσεων.
 • Επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας για τυχόν φορολογικές έρευνες ή φορολογικά ερωτήματα.
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων στο Τμήμα Εφόρου Φορολογίας όπου χρειάζεται (δηλαδή για φυσικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών πέραν των €70.000).
 • Καθοδήγηση και συμβουλές σε σημαντικά θέματα όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και η αναδιάρθρωση / αναδιοργάνωση της επιχειρήσεις.
 • Ετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και αμυντικής εισφοράς.
 • Συμβουλές και προετοιμασία των καταστάσεων περιουσίας (Capital Statements).
 • Συμβουλές και προγραμματισμός σχετικά με τον Φόρο Κεφαλαιουχικών κερδών (δηλαδή κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο).
 • Άλλες φορολογικές υπηρεσίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα.