Οι ανεξάρτητες ελεγκτικές μας υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση σας λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και ότι η εταιρεία σας θα επιτυγχάνει πάντα τους στόχους της.

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και των οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το ελεγκτικό μας τμήμα αποτελείται από άτομα με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα τα οποία είναι αδειούχα και πιστοποιημένα μέλη του ΣΕΛΚ. Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και παρουσίαση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τράπεζες και Έφορο Εταιρειών.

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

  • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πάντοτε βάση των Δ.Π.Χ.Α.
  • Ετοιμασία ελεγκτικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
  • Έλεγχο των ετησίων ή εξαμηνιαίων λογαριασμών των Κυπριακών Εταιριών πάντοτε βάση των αναγκών των διευθυντών της εταιρίας και των αυτοτελών προσώπων.
  • Εσωτερικό έλεγχο και έλεγχο των συστημάτων και διαδικασιών της εταιρίας.
  • Λεπτομερής και εξειδικευμένος έλεγχος βάσει των αναγκών του πελάτη.
  • Άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και περιορισμένες αναθεωρήσεις.