Η επιθυμία σας είναι η εντολή μας

Από τις 25 Μαΐου 2018, ο γενικός κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (GDPR) έχει τεθεί σε ισχύ για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων. Ο νέος γενικός κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία 95/46 / ΕΕ η οποία εφαρμόστηκε με το νόμο 138 (I) / 2001. Από τις 25 Μαΐου 2018 ο εν λόγω νόμος θεωρείται ότι έχει καταργηθεί.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην επίσημη πύλη κυπριακής κυβέρνησης στη διεύθυνση www.dataprotection.gov.cy.

 

Ο ρόλος μας ως παροχέας υπηρεσιών περιλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οποιωνδήποτε τρίτων, όπως οι υπάλληλοι, οι εργολάβοι, οι πελάτες, οι εντολοδόχοι και άλλα πρόσωπα και συμβαλλόμενα μέρη που σχετίζονται με εσάς, τα οποία ήρθαν ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή μας και η οποία μπορεί επίσης να περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ή / και άλλους ισχύοντες νόμους.

 

Η επεξεργασία αυτή μπορεί να αφορά συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ μας ως παροχείς υπηρεσιών και εσείς οι ίδιοι, στην παροχή υπηρεσιών από εμάς ως παρόχους υπηρεσιών και παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, στην τήρηση των νόμων, κανονισμών και οδηγιών, των διαδικασιών KYC (know-your-client) τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της διαχείρισης λογαριασμού, της εσωτερικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της πληροφορικής ή / και της εμπορικής επεξεργασίας, της νομικής επιμέλειας ή της αποκάλυψης πληροφοριών πελατών, σε τράπεζες, νομικούς ή άλλους συνεργάτες μας που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε εσάς, σε διεθνείς οργανισμούς, είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες τρίτες χώρες.

 

Εκτός εάν σας έχει δοθεί διαφορετική εντολή, θεωρούμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε, να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να αποκαλύπτουμε, να αντιγράψουμε και να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ή / και τους υπαλλήλους σας, τους εργολάβους, τους πελάτες, τους διευθυντές και άλλα πρόσωπα και συμβαλλόμενα μέρη με τον ίδιο τρόπο χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή συγκατάθεση σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή, η συγκατάθεση αυτή θεωρείται ότι έχει δοθεί δεόντως. Η συλλογή τέτοιων δεδομένων μπορεί να γίνει από εσάς, από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, από οποιουσδήποτε οργανισμούς που διεξάγουν έρευνες για λογαριασμό μας, από άλλες πηγές πληροφοριών δημόσιου τομέα, όπως το Διαδίκτυο κλπ. Παρακαλούμε ενημερώστε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας απαγορεύοντας την επεξεργασία, τη συλλογή, την αποθήκευση, την αποκάλυψη, την αντιγραφή και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς και / ή τους υπαλλήλους σας, τους εργολάβους, τους πελάτες και άλλα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που μας επιβάλλουν άλλοι ισχύοντες νόμοι / κανονισμοί αντίθετη υποχρέωση. Για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς, οι διατάξεις οποιωνδήποτε νόμων / κανονισμών που ισχύουν και οι οποίοι ενδέχεται να προβλέπουν διαφορετικά, πρέπει να υπερισχύουν οποιασδήποτε από τις οδηγίες σας.

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τρίτους, όπως εργαζόμενους, εργολάβους, πελάτες, εντολοδόχους και άλλα άτομα και συμβαλλόμενα μέρη κλπ., Θα θεωρείται ότι έχετε παράσχει τα δεδομένα, με την δέουσα και ληφθείσα εξουσιοδότηση να το έχετε πράξει ως αντιπρόσωπός τους ότι έχει λάβει τις απαιτούμενες συγκαταθέσεις.

 

Όλα τα αρχεία αλληλογραφίας και τα αρχεία (εκτός από τα νόμιμα εταιρικά αρχεία) και όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που κατέχονται από εμάς στους υπολογιστές / διακομιστές μας είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία μας και δεν θα έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά ή έλεγχο πάνω τους, ωστόσο θα είστε ελεύθεροι να ζητήσετε με γραπτές οδηγίες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικών πληροφοριών που διατηρείτε, να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε λανθασμένων ή ανακριβών πληροφοριών στα αρχεία δεδομένων και να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων που διατηρούμε από εμάς, τα οποία εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας μας έχετε προσφέρει.

 

Η διατήρηση, η χρήση, η αποθήκευση, η χρήση κλπ. προσωπικών δεδομένων πρέπει να φυλάσσονται από εμάς στο βαθμό και για όσο διάστημα παρέχουν οι σχετικοί νόμοι ή κανονισμοί. Εάν οποιοσδήποτε νόμος απαιτεί την τήρηση και τη διατήρηση συγκεκριμένης ημερομηνίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναλαμβάνουμε να αφαιρέσουμε αυθαίρετα ή κατόπιν αιτήματός σας από το σύστημα δεδομένων μας μετά την εκπνοή της περιόδου που παρέχεται από το GDPR, τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και τα οποία μπορεί να είναι άσχετα ή δεν είναι απαραίτητο για λόγους τήρησης τέτοιων νόμων ή ρυθμίσεων.

 

Σας παραθέτουμε κατωτέρω με τις ακόλουθες πληροφορίες εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες που περιλαμβάνουν τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τη νομική βάση γι ‘αυτό, τους παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων, τα νόμιμα συμφέροντά μας και τη μεταφορά αυτών των δεδομένων. Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε οποιαδήποτε ανησυχία σας σχετικά με ένα θέμα που αφορά τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας στον παρακάτω υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): κ. Γιώργος Νικολάου

Στοιχεία επικοινωνίας του DPO: info@cyprusauditax.com

 

Οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορεί να έχετε σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων σας βάσει του GDPR μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή των οποίων οι λεπτομέρειες είναι οι εξής:

 

Επίτροπος του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Λεωφ. Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία

Π.Ο. Βox 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλ: +357 22818456, Fax: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

http://www.dataprotection.gov.cy

 

Εάν επιθυμείτε να καταργήσετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας από τη λίστα αλληλογραφίας των ειδικών μας σκοπών, θα πρέπει να μας δώσετε σαφείς οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα ή να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής από οποιαδήποτε από αυτές τις αποστολές. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι και μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες ουσίας που μπορεί να μην φτάσουν σε εσάς.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, ενώ σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία μας επιδιώκει να συμμορφωθεί δεόντως με τους ισχύοντες νόμους / κανονισμούς / οδηγίες GDPR.

 

Γεώργιος Νικολάου

Εγκεκριμένος Λογιστής – Ελεγκτής

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 110,

2224 Λατσιά – Λευκωσία,

Διαμ.101

Τηλ. +35722676017, Φαξ. +35722668235