Οι εταιρείες που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται στο 12,5% του παγκόσμιου εισοδήματος τους.

Μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται στην ή από την Κύπρο.

Έσοδα που εξαιρούνται του Φόρου:

 • Μέρισμα
 • Κέρδη από διάθεση τίτλων
 • Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης ή συνδέονται στενά με αυτή.

Ζημιές

Η φορολογική ζηµιά που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους η οποία δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε άλλα εισοδήµατα µεταφέρεται και συµψηφίζεται µε µελλοντικά κέρδη, κατά τα επόµενα 5 έτη από το έτος που πραγµατοποίησε τη ζηµιά.

Η ζηµιά που προκύπτει από το τρέχον έτος για κάποια εταιρεία µπορεί να συµψηφιστεί µε κέρδη του ιδίου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήµατος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Κέρδη από την πώληση ακινήτων που βρίσκονται στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο) υπόκεινται σε 20% φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

Χαρτόσημα

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ 0,15% ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ €170,086 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 0,2%, ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑ €17,086

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πρέπει να πληρώνουν Έκτακτη Αμυντική Εισφορά επί των μερισμάτων και εισοδημάτων που κερδίζονται στην Κύπρο.

Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου απαλλάσσονται από αυτόν τον φόρο.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Επιβάλλεται ΦΠΑ 19% στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο, αγαθών και υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Μια Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία που κατέχει πλοία υπό την σημαία της Κύπρου ή ξένης σημαίας και δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Κύπρο.

Κυπριακές εταιρείες χαρτοφυλακίου

 • Δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομίας.
 • Δεν υπόκεινται σε Φόρο Πλούτου.
 • Τα μερίσματα απαλλάσσονται από το φόρο.
 • ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
 • Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί της πώλησης ακινήτων που βρίσκονται εκτός Κύπρου.
 • Το παθητικό εισόδημα δεν υπόκειται σε φορολογία.
 • Τα κέρδη μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό δεν υπόκεινται σε φόρο στην Κύπρο εάν η μόνιμη εγκατάσταση δεν συμμετέχει περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες που οδηγούν σε παθητικό εισόδημα ή ο αλλοδαπός φόρος που επιβάλλεται στη μόνιμη εγκατάσταση δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από τον φόρο που επιβάλλεται στην Κύπρο.
 • ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
 • Δεν επιβάλλονται κατώτεροι κανόνες κεφαλαιοποίησης.
 • Δεν υπάρχει ρητή νομοθεσία για τις τιμές μεταβίβασης στην Κύπρο.

Ένας φορολογικός κάτοικος Κύπρου μπορεί να επωφεληθεί από πολυάριθμα φορολογικά κίνητρα τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, αλλά και οι μη κάτοικοι, απαλλάσσονται από φορολογία, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που επιβάλλεται στα μερίσματα, των τόκων και τα έσοδα από ενοίκια.
 • Το ετήσιο εισόδημα των φυσικών προσώπων φορολογείται κλιμακωτά σε ποσοστά 20% – 35%.
 • Η πρώτες €19,500 του εισοδήματος είναι αφορολόγητες.
 • Κέρδη από διάθεση τίτλων εξαιρούνται από φορολογία.
 • Όχι Πλούτος, δώρο, Φόρος Κληρονομίας ή Κτηματολόγιο που επιβλήθηκε.
 • Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί της πώλησης ακινήτων που βρίσκονται εκτός Κύπρου.
 • Δεν εισπράττεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί της πώλησης ακινήτων που βρίσκεται στην Κύπρο αν το περιουσιακό στοιχείο αγοραζόταν μεταξύ 16/07/15 και 31/12/16.
 • Σύνταξη από το εξωτερικό φορολογείται µε σταθερό συντελεστή 5%, µε ετήσια απαλλαγή €3.420.