Φορολογικό Ημερολόγιο για το έτος 2019

Φορολογικό Ημερολόγιο 2019

Ημερομηνία* Υποχρέωση Φορολογικό Έντυπο
Τέλος κάθε μήνα Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα

 

ΤΦ61
Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον προηγούμενο μήνα

 

ΤΦ11
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια** που πληρώθηκαν τον προη-γούμενο μήνα

 

** Όπου ο ενοικιαστής είναι Εταιρεία, συνε-ταιρισμός, η Κυβέρνηση ή οι αρχές τοπικής διοίκησης υπάρχει υποχρέωση για παρα- κράτηση εισφοράς για την άμυνα.

 

ΤΦ601
31 Ιανουαρίου Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος για το 2016

 

ΤΦ623
31 Μαρτίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήμα-τος για το 2017 από φυσικά πρόσωπα και Εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικο-μικές καταστάσεις

 

ΤΦ1, ΤΦ4
30 Απριλίου Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλί-στρων ασφαλιστικών Εταιρειών ζωής για το 2019

 

ΤΦ199
30 Ιουνίου Πληρωμή τελικού φόρου για το 2018 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα (εκτός από φυσικά πρόσωπα που ετοιμά-ζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις)

 

ΤΦ158
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξά-μηνο του 2019

 

ΤΦ601

      

31 Ιουλίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδή-ματος για το 2018 από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500.- για το 2018

 

ΤΦ1
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2018

 

ΤΦ7
Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσω-ρινής φορολογίας και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2019

 

ΤΦ5, ΤΦ6
1 Αυγούστου Πληρωμή τελικού φόρου για το 2018 με αυτοφορολογία από φυσικά πρόσωπα και Εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικο-νομικές καταστάσεις

 

ΤΦ158
31 Αυγούστου Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλί-στρων ασφαλιστικών Εταιρειών ζωής για το 2019

 

ΤΦ199
30 Σεπτεμβρίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδή-ματος για το 2018 από φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομι-κές καταστάσεις, όταν το μεικτό τους ει-σόδημα υπερβαίνει τις €19.500.- για το 2018

 

ΤΦ1
31 Δεκεμβρίου Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης υπο-λογισμού προσωρινής φορολογίας (αν εφαρμόζεται) και πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2019

 

ΤΦ5, ΤΦ6
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύ-τερο εξάμηνο του 2019

 

ΤΦ601
Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλί-στρων ασφαλιστικών Εταιρειών ζωής για το 2019

 

ΤΦ199

 

*Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή πληρωμής φόρου, ή άλλης υποχρέωσης συμπίπτει με Σάββατο, ή Κυ-ριακή, ή Δημόσια Αργία, τότε η προθεσμία συμμόρφωσης ως προς τις εν λόγω υπο-χρεώσεις, παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Related Posts