Διανομή μερισμάτων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, 2018

10 Ιανουαρίου, 2019 – Εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πρέπει να διανέμουν ως μέρισμα το 70% των λογιστικών κερδών τους για το Φορολογικό έτος 2016 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και να καταβάλουν την ανάλογη έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 17% έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Τα πιο πάνω προνοούνται στον Περί Έκτακτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο που αφορούν τη λογιζόμενη διανομή μερισμάτων. Οι πρόνοιες αυτές εφαρμόζονται σε εταιρείες με μέτοχους Φορολογικούς κατοίκους Κύπρου οι οποίοι έχουν και την κατοικία τους (domicile) στη Δημοκρατία και που δεν έχουν διανέμει τουλάχιστον το 70% των λογιστικών κερδών του συγκεκριμένου έτους υπό μορφή μερίσματος.

Οι πρόνοιες αυτές δεν εφαρμόζονται στο μερίδιο των λογιστικών κερδών που αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε μετόχους μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου ή σε μετόχους φορολογικούς κάτοικους Κύπρου οι οποίοι δεν έχουν την κατοικία τους στη Δημοκρατία (non-domiciled).

Οι πρόνοιες για την λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αφορούν τα λογιστικά κέρδη του φορολογικού έτους 2016 θα ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2018, εάν το 70% των λογιστικών κερδών του φορολογικού έτους 2016 δεν διανεμηθεί ως πραγματικό μέρισμα κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Στην περίπτωση εταιρειών που δεν διανείμουν τα λογιστικά τους κέρδη που αφορούν το φορολογικό έτος 2016 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, θα λογίζεται ότι έχουν διανέμει το 70% τέτοιων κερδών και θα επιβληθεί έκτακτη αμυντική εισφορά προς 17%.

Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται με τα πραγματικά μερίσματα που έχουν ήδη διανεμηθεί μέσα στα δύο χρόνια, από τα κέρδη του φορολογικού έτους 2016.

Η έκτακτη αμυντική εισφορά αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων θα πρέπει να καταβληθεί στον Έφορο Φορολογίας μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019.

Το Τμήμα Φορολογίας του Ελεγκτικού Γραφείου Γεώργιος Νικολάου είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε σχετικά με τον υπολογισμό και την πληρωμή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων.

 

 

 

 

 

Ελεγκτικό Γραφείο Γεώργιος Νικολάου

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 110, Διαμ. 101, 2224 Λατσιά, Λευκωσία

Τ.+35722676017/F.+35722668235/E:info@cyprusauditax.com/www.cyprusauditax.com

Related Posts